سؤالات امتحانات نهایی درس عربی 3 رشته ریاضی و تجربی

سؤالات امتحانات نهایی درس عربی 3 رشته ریاضی و تجربی
    سؤالات امتحان نهایی درس عربی3 رشته ریاضی و تجربی    دی ماه 1397          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1398 شهریور ماه 1398 دی‌ماه 1398          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1399 شهریور ماه 1399 دی‌ماه 1399          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400 دی‌ماه 1400          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1401 شهریور ماه 1401 دی‌ماه 1401       …
ادامه مطلب

سؤالات امتحانات نهایی درس عربی 3 علوم انسانی و معارف اسلامی

سؤالات امتحانات نهایی درس عربی 3 علوم انسانی و معارف اسلامی
    سؤالات امتحان نهایی درس عربی3 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی    دی ماه 1397          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1398 شهریور ماه 1398 دی‌ماه 1398          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1399 شهریور ماه 1399 دی‌ماه 1399          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400 دی‌ماه 1400          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1401 شهریور ماه 1401 دی‌ماه 1401   …
ادامه مطلب

سوالات امتحان نهایی درس فلسفه 2 انسانی و معارف اسلامی

سوالات امتحان نهایی درس فلسفه 2 انسانی و معارف اسلامی
  سؤالات امتحان نهایی درس فلسفه 2 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی    دی ماه 1397          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1398 شهریور ماه 1398 دی‌ماه 1398          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1399 شهریور ماه 1399 دی‌ماه 1399          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1400 شهریور ماه 1400 دی‌ماه 1400          ــــــــــــــــــــــــ خرداد ماه 1401 شهریور ماه 1401 دی‌ماه 1401   …
ادامه مطلب

سؤالات نهایی درس شیمی 3 ریاضی و تجربی

سؤالات نهایی درس شیمی 3 ریاضی و تجربی
    سوالات امتحان نهایی درس شیمی 3 ریاضی و تجربی دی ماه 1397          ـــــــــــــــــــــــــــــــــ خرداد 1398 شهریور 1398 دی‌ماه 1398          ـــــــــــــــــــــــــــــــــ خرداد 1399 شهریور 1399 دی‌ماه 1399          ـــــــــــــــــــــــــــــــــ خرداد 1400 شهریور 1400 دی‌ماه 1400          ـــــــــــــــــــــــــــــــــ خرداد 1401 شهریور 1401 دی‌ماه 1401          ـــــــــــــــــــــــــــــــــ پاسخ به سؤالات فصل به فصل شیمی …
ادامه مطلب