ضرورت شرکت داوطلبان کنکور در آزمون‌های آزمایشی

توضیحات دکتر اکرم راشدی، مدیر آموزشگاه علمی دخترانه گزینه پارس پیرامون ضرورت شرکت داوطلبان کنکور در آزمون‌های آزمایشی