سوالات امتحان نهایی درس فلسفه 2 انسانی و معارف اسلامی


 

سؤالات امتحان نهایی درس فلسفه 2 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی 

 

         ــــــــــــــــــــــــ

         ــــــــــــــــــــــــ

         ــــــــــــــــــــــــ

         ــــــــــــــــــــــــ

         ــــــــــــــــــــــــ

         ــــــــــــــــــــــــ